KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
Dr. Serdar ÖZGÜÇ olarak sizleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bilgilendirmek istiyoruz.
Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde KVKK kapsamında her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni içerisinde Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘’Veri Sorumlusu ‘’ olarak, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler ‘’ilgili kişi’’ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise ‘’KVKK’’ olarak anılacaktır.6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, mezhep veya diğer inançlar, din, felsefe, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;
1-Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek,
2-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na uygun hareket etmek,
3-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ ye uygun hareket etmek,
4-Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ‘ e uygun hareket etmek,
5-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’ e uygun hareket etmek,
6-Yasal mevzuat kapsamında Hasta ve Hekim ilişkisinin kurulmasını sağlamak,
7-Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
8-Reklam ve bilgilendirme amaçlı olarak sms atmak amacıyla,
9- Koruyucu sağlık hizmeti dâhil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
10-Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve düzenlenmesi,
10- Randevu sisteminin düzenlenmesi ve hastaya bilgi verilmesi,
11- Sunulan sağlık hizmetinin geliştirilmesi,
12- Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar,
13- Sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi,
14- İlaç temininin sağlanması,
15- Hasta memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması,
16- Sağlık alanındaki gelişmelere ilişkin yazı, makale, bilgilendirici video yayınlanması,
17-Kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,
18-Görüntülü danışmanlık hizmeti sunulması,
19-Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyete cevap verilebilmesi,
20-Muayenehanenin ticari – iş güvenliğinin temini,
21-Her türlü sağlık hizmeti faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
22-Kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,
23-Muayenehanemizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlamasının ve icra edilmesi,
24-Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
25-Acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
26-Muayenehane güvenliğinin sağlanması,
27-Finans, muhasebe, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
28-Altyapı ve hizmet faaliyetlerini yönetmek ve denetim, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
29-Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği,
bu hizmetlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

Muayenehanemizin İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesinin Temini Kapsamında;
30-İş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
31-Özlük dosyanızın oluşturulması ve sağlık raporlarının toplanması,
32-Rıza vermeniz halinde, fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
33-Sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması,
34-İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
35-Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
36-Klinik içerisinde elde edilen kamera, video kaydı ve fotoğraf gibi verilerin arşivlenmesi,
Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.serdarozguc.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz temel kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.
Ancak bunun dışında KVKK kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Diğer Hukuki Sebepler:
1-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi )
5-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (KVKK kapsamında izin verilen ölçüde)
6-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.(Güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemler, maliyetlerin azaltılması amacı ile operasyonel olarak kullanılan ortak sunucular, yazılımlar üzerinden yapılan işlemler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemler örnek verilebilir )
8-Tarafımızca yürütülen hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
9-Muayenehanemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.


3.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Muayenehanemiz kişisel verilerinizi her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik iletişimle, yüz yüze yapılan görüşmelerde, telefon – telekonferans – video Konferans yöntemleriyle, e-mail, faks, posta yoluyla, Dr. Serdar ÖZGÜÇ ün erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden, sözleşmeler, dijital ortam da Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu KVK Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, temel olarak işbu KVK Politikası kapsamında sözleşmenin kurulması ve veri sahiplerine hizmet sağlanması amacıyla işlenmektedir.
Kliniğimiz, muhatap olduğu kişilerden kişisel veri elde ederken hukuka uygun davranmayı ilke edinmiştir. Kişisel verileriniz, veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri toplanmakta ve bu noktada veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler alınmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Dr. Serdar ÖZGÜÇ, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8.ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.
Kişisel Veri Aktarımı Kimlere Yapılıyor?
1-Kargo Şirketi (İlaç gönderimi veya sigorta şirketine belge gönderimi amacıyla kişi bilgisi adresi vb.),
2-Hizmet Sağlayıcı,
3-Bankalar,
4-IT tedarikçileri,
5-Dış kaynak hizmet sağlayıcıları,
6-Hosting hizmet sağlayıcıları,
7-Özel sigorta şirketlerine,
8-Özel patoloji laboratuvarına,
9-İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Dr. Serdar ÖZGÜÇ iş ve çözüm ortaklarına,
10-Destek/hizmet/danışmanlık alınan 3. Kişiler ile ( Avukatlık ofisi, Muhasebe ofisi vb.)
11-Ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
12-Kliniğimiz, işlediği kişisel verileri; yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmek amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Dr. Serdar ÖZGÜÇ, işlenen kişisel verilerinizi kullanılan e-mail sistemi dışında yurtdışına aktarmamaktadır. Gerekli olması halinde yurtdışına veri aktarımı ile ilgili aydınlatma metni ve açık rıza metinleri konu özelinde ayrıca yapılacaktır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, veri paylaşım faaliyetlerinde hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ancak hizmetin gerektirdiği ölçüde veri paylaşılmaktadır.


5.VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca;
1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8-İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
9-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’ nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ e teslim etmeniz gerekmektedir.
Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından talebiniz ile ilgili ve başvuru yolunuza göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

6.VERİ SORUMLUSU VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Dr. Serdar ÖZGÜÇ
Adres : Yalı Mahallesi 6523 Sokak No:32/A Kat:4 D:404 Karşıyaka İZMİR
Telefon :  0532 467 06 36
E-mail : Serdarozguc@gmail.com


7.KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLEME SÜREMİZ NEDİR?
Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

8.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Dr. Serdar ÖZGÜÇ ’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dr. Serdar ÖZGÜÇ Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.