Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 


Dr. Serdar ÖZGÜÇ web sitesi ziyaretçilerinin, www.serdarozguc.com web sitesini kullanarak kişisel verilerinin işbu kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan Gizlilik Politikası’ nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır.


Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen www.serdarozguc.com.tr web sitesini kullanmayınız.  

GİRİŞ

Dr. Serdar ÖZGÜÇ olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.


Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ e muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına Dr. Serdar ÖZGÜÇ olarak tüm teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Dr. Serdar ÖZGÜÇ ile güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız esnasında, size ve talep ettiğiniz hizmetler ile ilgili olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı belirlemek için “Gizlilik Politikası’’ hazırlanmıştır.

 

1- GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI


Dr. Serdar ÖZGÜÇ web sitesi ziyaretçilerinin (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Kişisel verilerin korunması, Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ün temel politikaları içinde yer almaktadır.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Dr. Serdar ÖZGÜÇ içinde düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; tüm teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Başta T.C. Anayasası, AB’nin kişisel verilere ilişkin mevzuatı olan Genel Veri Koruma Regülâsyonu (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun davranmak için her türlü teknik ve idari tedbiri alan Dr. Serdar ÖZGÜÇ işbu Gizlilik Politikası’ nda Kullanıcı’ların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcı’ların hangi haklara sahip olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. 


www.serdarozguc.com , üçüncü kişilere ait internet sitelerine, partallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. www.serdarozguc.com bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ gizlilik politikasına ilişkin prensipleri, var olan veya olacak olan iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 


2- GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir.

Söz konusu verileriniz;

A.Dr. Serdar ÖZGÜÇ güvenliğinin sağlanabilmesi,

B.Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,

C.Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

D.Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,

E.Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.


3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ NEDİR?

Dr. Serdar ÖZGÜÇ ile paylaştığınız kişisel verileriniz esas olarak web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için kullanılmaktadır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Kanunda açıkça belirtilen istisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir:
1.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3.Veri Sahibi ile Dr. Serdar ÖZGÜÇ arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4.Dr. Serdar ÖZGÜÇ hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5.Kişisel Verinin, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7.Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Serdar ÖZGÜÇ meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bunlar dışında Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarımız:
1.Site ve sosyal medya üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin sunulması ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,
2.Teknolojik gelişme ile birlikte gelişen hizmetleri takip ederek kaliteli hizmet sunmak,
3.Hastaların sorun ve şikâyetlerinin çözüm bulabilmesi,
4.İdari ve adli makamlara gerektiği zaman bilgilendirme yapılabilmesi,
5.Bilgi ve işlem güvenliği, denetimi, altyapısı ve yönetilmesi sağlanması,
6.İşlenen verilerin güvenliğinin güncel olarak sağlanması için,
7.Hukuki süreçlerin sürdürülmesi ve sonlandırılması için,
8.5651 sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
9.Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
10.Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması,
11.Hizmet sonrası destek hizmetlerinin planlanması,
12.İş faaliyeti, kurumsal iletişim, üretim ve lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi,
13.İş ortakları ve tedarikçilerin hizmet değerlendirme süreçleri için,
14.Hastaların sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,

amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ ile iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kanun ve Mevzuat sınırları içinde işlenebilir. Ayrıca, Dr. Serdar ÖZGÜÇ yukarıda sayılanlar ve benzeri bilgilere ilişkin bilgilendirmede bulunmak amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. 

Kişisel Veriler; yukarıda sayılan işleme amacı dışında:

Hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, Kişisel Veri ile ispat edilebilecek bir hakkın ileri sürülebilmesi, savunmanın yapılabilmesi ve yetkili kamu kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması için saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün faaliyetlerine uygulanan mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülükleri, taraf olduğu sözleşmeler ve tabi olduğu uluslararası düzenlemeler, dikkate alınmaktadır.

 

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİME AKTARILABİLİRİZ?

Kişisel verilerin güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etme konusunda yüksek hassasiyet gösteren Dr. Serdar ÖZGÜÇ,  kişisel verilerinizi, bankalar, IT tedarikçileri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları, özel sigorta şirketi, kargo şirketi, özel patoloji laboratuvarı, hizmet/destek/danışmanlık alınan 3. Kişilerle ( Avukatlık Bürosu ve Muhasebe Bürosu gibi) ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde aktarılabilecektir.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, işlenen kişisel verilerinizi kullanılan e-mail sistemi dışında yurtdışına aktarmamaktadır. Gerekli olması halinde yurtdışına veri aktarımı ile ilgili aydınlatma metni ve açık rıza metinleri konu özelinde ayrıca yapılacaktır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu hizmetlerin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
Dr. Serdar ÖZGÜÇ çalışanları ise kişisel verilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerektiği ölçüde erişmeye yetkilidir.

Kişisel verilerinizin aktarılmasındaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir:

1.Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından gerekli hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, 
2.Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından sunulabilecek diğer hizmetlerden sizleri yararlandırabilmek için çalışmaları yapabilmek,
3.Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm mevuzat hükümlerini uygulayabilmek için,
4.Dr. Serdar ÖZGÜÇ ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
5.Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün tüm ticari politikalarına yön verebilmek, 
6.Veri sahibi olarak sizlerin Kişisel Veri güvenliğinizi sağlayabilmek,
7.Hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edebilmek,
8.Dr. Serdar ÖZGÜÇ içinde değerlendirme araştırılması yapabilmek.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verilerinizin KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak aşağıdaki durumlar için yurt dışına veri aktarımında açık rıza aranmaz.

KVKK 5. maddesindeki ‘’ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi’’ hali,
6. maddesindeki üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde ve son olarak yabancı ülkelere aktarım için;

Yabancı ülkede;

1.Yeterli korumanın bulunması,
2.Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması halinde

Kişisel veri yurt dışın aktarılabilecektir.

Ayrıca Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün idaresi, işin yürütülmesi, Dr. Serdar ÖZGÜÇ politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Google uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılabilmektedir.  

 

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, korumakta olduğu Kişisel Verileri esasında makul süreler içinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, makul süreleri belirlemek amacıyla ilgili ve diğer kanunları tarayarak süreyi belirlemektedir. Eğer kanun koyucu tarafından bir makul süre belirlenmemiş ise kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir. Bu imha yöntemleri:

1- Güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir,
2- Anonimleştirilecek,
3- Arşive kaldırılacaktır.(yasa veya geçerli bir veri saklama prosedürü tarafından yasaklanmadıkça) 

 

7- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, korumakta olduğu Kişisel Verileri esasında makul süreler içinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ, makul süreleri belirlemek amacıyla ilgili ve diğer kanunları tarayarak süreyi belirlemektedir. Eğer kanun koyucu tarafından bir makul süre belirlenmemiş ise kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Bu sürelerin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Dr. Serdar ÖZGÜÇ tarafından resen veya duruma göre, Veri Sahibi’ nin talebi üzerine ‘’Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’’ ’e uygun olarak imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

8-KİŞİSEL VERİLERE ÜÇÜNCÜ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ERİŞİMİ
Kişisel Verilerin üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasındaki amaç esasen Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün hukuki yükümlülüklerini yerine getirerek, hastalara daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmektir. Dr. Serdar ÖZGÜÇ bu hizmeti sağlayabilmek için hizmet tedarik etmek amacıyla bazı durumlarda tedarikçi ve üçüncü kişi ile işbirliği içindedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmektedir.
Üçüncü şahıslara kişisel verilerinize erişim tanındığında, Dr. Serdar ÖZGÜÇ, kişisel verilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda ve gerekli ölçüde işlenmesini sağlamak için gerekli her türlü sözleşmesel, teknik ve kurumsal tedbiri almaktadır. Kişisel verileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenecektir.

Bu üçüncü şahıslar temel olarak:
Bankalar (Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ) , sigorta şirketleri, IT tedarikçileri, kargo şirketleri (talep ettiğiniz belgelerin gönderilebilmesi), muhasebe ofisleri, danışmanlar ve avukatlar, e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri).
Diğer durumlarda, kişisel bilgileriniz, kanunen şart koşulmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.
Veri Sahibi olarak, Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin güncelliğini sağlamış olduğunuzu aksi durumda Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün sorumluluğunun doğmayacağını ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini taahhüt ve kabul edersiniz.


9- KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLMEKTEDİR?

Dr. Serdar ÖZGÜÇ kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.


Dr. Serdar ÖZGÜÇ , kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin sağlanması, hileli ya da izinsiz hareketlerin tespit edilmesi, platformun tümü üzerinde değerlendirme yapılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere (Dr. Serdar ÖZGÜÇ ticari faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacı ile sınırlı olarak) dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, muhasebe büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 


10-VERİLERİNİZİN TEKNİK VE İDARİ GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ?


Dr. Serdar ÖZGÜÇ olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tarafımıza veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz üzerinde denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır. Dr. Serdar ÖZGÜÇ politikası olarak her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak:

1.İşlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
2.Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
3.Verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik
gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta,
4.Bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Bu kapsamda, Dr. Serdar ÖZGÜÇ kişisel verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri almaktadır.
 

11- İLETİŞİM

Dr. Serdar ÖZGÜÇ sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Rezervasyon işlemlerinizin tamamlanması, hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz talebinizin yanıtlanması bunların başlıcalarıdır. 


12- HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Başta çevrimiçi kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari/adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması olmak üzere, kişisel verileriniz Dr. Serdar ÖZGÜÇ ‘ ün tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir. 

 

13-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Dr. Serdar ÖZGÜÇ ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.